ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
"Thank you for being my father and my friend." You can see these words in __________________

[] Father’s day card
[] Mother’s day card
[] Birthday card
[] Friendship card
[ข้อที่ 2]
Was it easy to find our office?

[] No,It was.
[] It was.
[] Yes,It was.
[] it wasn’t.
[ข้อที่ 3]
Is Lisa sick today ?

[] She’s not
[] No, she is.
[] Yes, she is.
[] She is.
[ข้อที่ 4]
นักวิเคราะห์ระบบต้องมีความชำนาญด้านเทคนิคในข้อใดมากที่สุด

[] ความรู้ด้านการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
[] ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
[] ความรู้ด้านช่างเทคนิค
[] ความรู้ด้านการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์
[ข้อที่ 5]
Situation: Sam is offering John a drink. Sam: Can I get you a coffee? John: _______________

[] I’m not sure.
[] Not at all. Go ahead.
[] No, thanks. I’ve just had one.
[] I don’t think so.
[ข้อที่ 6]
กระดาษชนิดใดใช้กับบันทึกข้อความทางธุรกิจ

[] กระดาษบันทึกข้อความ
[] กระดาษตราครุฑ
[] กระดาษพิมพ์บล็อกเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ
[] กระดาษขาวอย่างดี
[ข้อที่ 7]
A : I’m sorry _______________ / B : It’s too bad

[] He doesn’t have time.
[] He’s here.
[] He’s in the meeting right now.
[] He’s not away at the moment.
[ข้อที่ 8]
How often do you read a newspaper?

[] Now
[] Two weeks
[] Everyday
[] Three times
[ข้อที่ 9]
____Bob and Matt late today ?

[] Did
[] Is
[] Are
[] Do
[ข้อที่ 10]
What is the most popular sentence for the greeting ?

[] How’s it going today?
[] How have you been?
[] How are you doing?
[] How are you today?

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com