logo
ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
วิทยาลัย

[] Witayalai
[] Wittayalai
[] Vittayalai
[] Vityalai
[ข้อที่ 2]
จดหมายธุรกิจมีประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จเรื่องใดมากที่สุด

[] ในการติดต่อสื่อสาร
[] ในการประกอบกิจการ
[] ในการสมัครงาน
[] ในหน้าที่การงาน
[ข้อที่ 3]
Could you take a photo for me?

[] ชักชวน
[] ขอร้อง
[] คำสั่ง
[] ปรึกษา
[ข้อที่ 4]
ข้อใดต่อไปนี้ คือความหมายของบัตรรายการ

[] บัตรที่ใช้บันทึกรายการต่าง ๆ ที่สำคัญของหนังสือแต่ละเล่ม
[] รายชื่อหนังสือทั้งหมดในห้องสมุด ซึ่งจัดเรียงตามเวลาที่ได้รับ
[] บัตรซึ่งบันทึกรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ หรือโสตทัศนวัสดุ
[] กระบวนการในการจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์หรือวัสดุสารนิเทศต่างๆ แต่ละชิ้น
[ข้อที่ 5]
ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของดาร์สันวาล์มิเตอร์

[] มึความเข้มของสนามแม่เหล็กน้อย
[] โครงสร้างบอบบาง
[] ถูกกระทบกระเทือนแรงๆ ไม่ได้
[] เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย
[ข้อที่ 6]
การพูดแบบใดที่มักทำให้การพูดไร้ชีวิตจิตใจไม่เป็นธรรมชาติ

[] การพูดจากความเข้าใจ
[] การพูดโดยการท่องจำ
[] การพูดแบบฉับพลัน
[] การพูดแบบเป็นทางการ
[ข้อที่ 7]
Situation: Jane is offering Tom a drink. / Wife:

[] OK
[] No, thank you.
[] That’s right.
[] Thank you.
[ข้อที่ 8]
อาชีพที่เมื่อเปิดประชาคมในปี พ.ศ.2558 เเล้วจะสามารถเคลื่อนย้ายเเรงงานได้อย่างเสรี ข้อใดถูก?

[] หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม นักสำรวจ นักบัญชี
[] หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม แพทย์ ครู เกษตรกร
[] หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม ตำรวจ ช่างภาพ
[] หมอ หมอฟัน พยาบาล วิศวกรรม นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว นักบัญชี
[ข้อที่ 9]
ความต้องการใดอยู่ในระดับสูงสุด

[] ความต้องการด้านสังคม
[] ความต้องการด้านความปลอดภัย มั่นคง
[] ความต้องการด้านการยอมรับนับถือ
[] ความต้องการด้านร่างกาย
[ข้อที่ 10]
แผ่นสารกึ่งตัวนำชั้นบนของเซลล์สุริยะทำด้วยอะไร

[] โบรอน+ฟอสฟอรัส
[] ซิลิคอน+โบรอน+ฟอสฟอรัส
[] ซิลิคอน+โบรอน
[] ซิลิคอน+ฟอสฟอรัส

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที