ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
การถนอมอาหารด้วยวิธีใด มีวัตถุเจือปนน้อยที่สุด

[] การหมัก
[] การเชื่อม
[] การตากแห้ง
[] การรมควัน
[ข้อที่ 2]
At Siam Paragon, Michael, an American foreigner has lost his passport. A : How can I go to the police station? B : You keep walking along this street and then turn right. You will see Soi 15. You go through that Soi and then turn left, then walk about 2 blocks, the police station is opposite the book store. / Who might be A?

[] a grocer
[] a barber
[] a police
[] a tourist
[ข้อที่ 3]
____ you have a good weekend ?

[] Are
[] Can
[] Did
[] Have
[ข้อที่ 4]
Listen to the birds! They __________.

[] are singing
[] will sing
[] sing
[] sings
[ข้อที่ 5]
A : I’m sorry _______________ / B : It’s too bad

[] He’s in the meeting right now.
[] He doesn’t have time.
[] He’s here.
[] He’s not away at the moment.
[ข้อที่ 6]
การมัลติเพล็กซ์คือข้อใด

[] การรวมสัญญาณไว้เพื่อส่งพร้อมกัน
[] การรับอินพุทเข้ามาทีละสัญญาณ แล้วจัดส่งด้วยหนึ่งสายสัญญาณ
[] การรวมสัญญาณเข้าด้วยกัน
[] การรับอินพุทเข้ามาด้วยสายสัญญาณเส้นเดียวแล้วแยกออกหลายเอ้าต์พุท
"> [ข้อที่ 7]


[] NO FISHING
[] NO CYCLING
[] NO CAMPING
[] NO SMOKING
[ข้อที่ 8]
ขั้ว GUARD ของเครื่องวัด RLC บริดจ์แบบดิจิตอลทำหน้าที่ใด

[] ขั้วต่อลงพื้นดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
[] ขั้วต่อคล่อมลงดินกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก
[] ป้องกันการวัดค่าที่ผิดพลาดที่เกิดจากการรบกวน
[] เป็นสายดินต่อเป็นขั้วหนึ่งของการวัดค่าอุปกรณ์ทุกครั้ง
[ข้อที่ 9]
A: What does your father _______? / B: He is dark,tall and handsome.

[] stand for
[] do
[] look like
[] take care
[ข้อที่ 10]
A: Do you have any recommended dishes? B: ………………………………………………

[] All right.
[] Yes, we have.
[] Yes, we do.
[] Yes, Please.

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com