ผู้ทำแบบทดสอบ : บุคคลทั่วไป
แบบทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไป เป็นข้อสอบที่สุ่มออกมาจากฐานข้อมูล ไม่มีการจำกัดหมวดหมู่

 [ข้อที่ 1]
What do people do on Songkran Festival ?

[] They splashing the water.
[] They were splashing the water.
[] They are splashing the water.
[] They do splashing the water.
[ข้อที่ 2]
สิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องกันภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกัน และออกตามกำหนดเวลาที่แน่นอน คืออะไร

[] วารสาร
[] รายงานประจำเดือน
[] หนังสือพิมพ์
[] สิ่งพิมพ์รัฐบาล
[ข้อที่ 3]
Can you speak Thai?

[] Yes,I love Thai.
[] Yes,I can.
[] No,I can.
[] I ’m not sure.
[ข้อที่ 4]
A: Do you have any recommended dishes? B: ………………………………………………

[] Yes, Please.
[] Yes, we have.
[] Yes, we do.
[] All right.
[ข้อที่ 5]
แผนภาพความคิดเป็นการช่วยพัฒนาในด้านใด

[] ด้านการเขียน
[] ด้านการเข้าใจ
[] ด้านการคิด
[] ด้านการอ่าน
[ข้อที่ 6]
วรรณคดีเป็นมรดกตรงกับข้อใด

[] ทางวัฒนธรรม
[] ทางประเพณี
[] ทางวรรณกรรม
[] ทางสังคม
[ข้อที่ 7]
สีเหลืองบนรวงข้าวบนตราสัญลักษณ์ของอาเซียนหมายถึงอะไร

[] ความรุ่งเรือง
[] ความกล้าหาญ
[] สันติภาพยั่งยืน
[] ความก้าวหน้า
[ข้อที่ 8]
He takes care patients in a hospital. She is a _______

[] nurse
[] gardener
[] farmer
[] actress
[ข้อที่ 9]
Micheal Jackson is a famous_____________

[] singer
[] politician
[] father
[] doctor
[ข้อที่ 10]
Can you come to my office at 03:00? / _____________

[] Yes,I can.
[] Yes,I do.
[] No, I don’t.
[] Yes, I will.

คุณอยู่ในหน้านี้มานาน: วินาที

 
Programmed and Designed by Mr.Jarun Tawongsa
©All Right Reseved : Saikru.com